Phân chia nhà chưa có giấy tờ hợp pháp như thế nào?

Trong trường hợp có một trong những người sau: Vợ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ nuôi, cha nuôi chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ba bạn

Hỏi: Ba tôi đang hợp thức hóa nhà, có tờ khai năm 1999 nhưng đang làm giữa chừng thì ông qua đời. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này căn nhà đó có hợp lệ là của ba tôi không và được phân chia ra sao? (B.Đ.)
Trả lời:
chưa có giấy tờ hợp pháp
Sau khi xác định được những người thừa kế di sản của ba bạn thì những
người này sẽ được tiếp tục đứng ra làm thủ tục hợp thức hóa căn nhà

Sau khi ba bạn mất thì nhà đất nêu trên là di sản thừa kế của ba bạn để lại.

Nếu ba bạn trước khi mất có lập di chúc hợp pháp để định đoạt di sản, trong đó có phần nhà đất nêu trên thì nhà đất đó được phân chia theo di chúc.

Trường hợp ba bạn lập di chúc nhưng không cho con chưa thành niên, cha mẹ, vợ, con đã thành niên mà không có khả năng lao động được hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 của một suất chia theo pháp luật thì họ vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật (theo quy định của Điều 616, 669 Bộ luật dân sự 2005).

Còn nếu ba bạn trước khi mất không lập di chúc để định đoạt nhà đất nêu trên thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ba bạn gồm có: Vợ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ nuôi, cha nuôi, con đẻ, con nuôi được thừa hưởng di sản thừa kế là nhà đất nêu trên.

Trong trường hợp có một trong những người sau: Vợ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ nuôi, cha nuôi chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ba bạn thì người đó không được hưởng thừa kế di sản của ba bạn.

Như vậy, sau khi xác định được những người thừa kế di sản của ba bạn thì những người này sẽ được tiếp tục đứng ra làm thủ tục hợp thức hóa căn nhà mà ba bạn đang làm dở thủ tục.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *