quy định gia hạn quyền sử dụđag đất

Quy định gia hạn quyền sử dụng đất ở Việt Nam

Khoản 1, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định, thời hạn giao đất và công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối